Specjalizacja

Prawo administracyjne

Dzięki dookreślonej specjalizacji nasze usługi są świadczone w sposób wnikliwy i sprawny.

Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjno-budowlanego. Prawo budowlane widziane zarówno z perspektywy inwestora jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz organów administracji publicznej.
Przykładowa tematyka spraw: uruchomienie i prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego, rozbiórka obiektów budowlanych, legalizacja samowoli budowlanej, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.


Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka nieruchomościami Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Ochrona zabytków Ochrona środowiska Prawo portów i przystani

Reprezentacja

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami.


 • Postępowanie administracyjne - reprezentacja we wszystkich etapach postępowań przed organami administracji publicznej.
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi - reprezentacja, opracowywanie strategii, sporządzanie pism procesowych w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji - reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego.
 • Postępowanie przed sądami powszechnymi - reprezentacja klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach mających bezpośredni lub pośredni związek z prawem administracyjnym.

Opinie i ekspertyzy

Celem opinii i ekspertyzy prawnej jest przede wszystkim przedstawienie i uargumentowanie poglądów autora takiej opinii na temat problemów powstałych w związku ze stanowieniem, stosowaniem lub kontrolą przestrzegania prawa. Opinia i ekspertyza prawna niejednokrotnie jest wykorzystywana w celu wzmocnienia stanowiska we wszelkich rodzajach postępowań prawnych. Służy też wstępnej ocenie ryzyka związanego z konkretnym zamiarem inwestycyjnym, bądź ocenie skutków prawnych przedsięwzięcia. Doświadczenie wskazuje, że opinie i ekspertyzy prawne są jednym z podstawowych instrumentów pozwalających na osiągnięcie sukcesu w postępowaniach o charakterze spornym. Kancelaria dysponuje znacznym dorobkiem w zakresie sporządzania opinii i ekspertyz.


Klienci korzystający z opinii prawnych:

 • przedsiębiorcy (branża: budowlana, nieruchomości, energetyczna)
 • organy administracji rządowej oraz samorządowej
 • fundacje i stowarzyszenia
 • osoby fizyczne

Przy udziale Kancelarii powstało wiele opracowań, które miały decydujące znaczenie w toczących się postępowaniach. Należy do nich zaliczyć opinie dotyczące:

 • oceny prawnych warunków inwestycji budowlanej sporządzane dla wiodących przedsiębiorstw deweloperskich
 • możliwości zagospodarowania terenu
 • prawnych uwarunkowań wykorzystania nieruchomości
 • procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego w warunkach ochrony konserwatorskiej
 • udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydobycia kopalin
 • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w granicach portów morskich
 • kwestii związanych z stosowaniem przepisów KPA do postępowania nadzorczego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • oceny zgodności planowanej działalności polegającej na zbieraniu zakaźnych odpadów medycznych
 • gruntów warszawskich
 • dopuszczalności lokalizacji elektrowni wiatrowych
 • udzielenia zamówienia publicznego dla przedsiębiorców z branży energetycznej
 • zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Szkolenia

Kancelaria w ramach świadczonych usług organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu poszczególnych działów prawa i postępowania administracyjnego, ustroju i organizacji administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia posiadają bogate doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy dydaktycznej w ośrodkach akademickich, połączonej z praktyką na rynku usług prawniczych. Otwarta formuła zajęć, możliwość zadawania pytań, analizowanie konkretnych przykładów i przegląd najnowszego orzecznictwa - daje możliwość kompleksowego przedstawienia słuchaczom wykładanej treści. Propozycje szkoleń kierujemy do prawników i pracowników sektora publicznego oraz do przedsiębiorców.

Temat, treść, formę, oraz miejsce i termin szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.


Zakres tematyczny szkoleń:

 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Procedury kontrolne w administracji
 • Ustrój, organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
 • Pracownicy samorządowi
 • Prawo urzędnicze
 • Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
 • Legislacja administracyjna
 • Prawo budowlane
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawne aspekty ochrony zabytków
 • Prawo portów i przystani morskich