Publikacje


Tomasz Bąkowski (redaktor)

"Wolność Zabudowy - Mity a normatywna rzeczywistość" – Koncepcja wolności zabudowy zostaje skonfrontowana z przepisami urbanistyczno-budowlanymi, prawa cywilnego i podstawowymi zasadami wynikającymi z Konstytucji. Autorzy starali się określić jego granice i zastosowanie w praktyce.

Tomasz Bąkowski (redaktor)

Komentarz do Ustawy o Związkach Metropolitalnych

Tomasz Bąkowski (współredaktor)

"Leksykon Prawa Administracyjnego" – materialnego zawiera 100 podstawowych pojęć i instytucji związanych z tą dziedziną prawa i mających zastosowanie do interpretacji obowiązujących przepisów prawnych – stanowiąc wprowadzenie do ogólnej problematyki prawa administracyjnego.

Tomasz Bąkowski (współautor)

"Proces inwestycyjno-budowlany zagadnienia administracyjno-prawne." Centralnym pojęciem determinującym treść niniejszego opracowania jest proces inwestycyjno-budowlany. Publikacja skupia się na poszczególnych fazach tego procesu, omawia główne instytucje i problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i prawem budowlanym.

Tomasz Bąkowski

"Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu." Jest to pierwsza na rynku wydawniczym książka poświęcona problematyce wydawania decyzji administracyjnej dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tomasz Bąkowski (współredakcja)

"Orzecznictwo w systemie prawa." II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska - Gdańsk, 17-18 września 2007.

Tomasz Bąkowski (współautor)

"Zarys techniki prawodawczej - Komentarz do rozporządzenia." Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Opracowanie kierowane do prawników, uczestników procesu legislacyjnego, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Tomasz Bąkowski

"Ustawa o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym - komentarz." Niniejszy komentarz ma na celu przybliżenie obowiązującego porządku prawnego, jest również próbą odpowiedzi na liczne pytania rodzące się przy wykładni i stosowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tomasz Bakowski (redakcja naukowa)

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzonych jej zadań.

Tomasz Bakowski (redakcja naukowa)

Prawotwórstwo sądów administracyjnych.

Tomasz Bąkowski (redakcja naukowa)

Dwujęzyczna (rosyjsko-ukraińska) publikacja naukowa pt. "Samorząd terytorialny. Instytucje - Wspólnoty - Mieszkańcy".

Tomasz Bąkowski (współautor)

"Zagadnienie Think Tankow w ujeciu interdyscyplinarnym." Jest to pierwsza książka prezentująca think tanki w ujęciu interdyscyplinarnym. Publikacja przedstawia wybrane problemy think tanków w preperktywie globalnej, europejskiej i krajowej.

Tomasz Bąkowski

"Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości." Praca w niezmiernie szerokim kontekście przedstawia sytuację prawną jednostki kreowaną przez normy administracyjnego prawa materialnego w świetle zasady pomocniczości. (z recenzji prof. UKSW Z. Cieślaka).

Tomasz Bąkowski (współautor)

"Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej." Publikacja została przygotowana z myślą o osobach związanych z działalnością legislacyjną na różnych szczeblach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem radnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kompletny wykaz publikacji można znaleźć na stronie profilu naukowego: TBakowski.pl