Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Sprawy administracyjne ze względu na charakter tej gałęzi prawa, wymagają szczególnego podejścia. Doświadczenie Prof. Bąkowskiego, nabyte podczas wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej połączonej z praktyką, pozwala spojrzeć na obsługę prawną z właściwej perspektywy. Autorska wizja funkcjonowania Kancelarii jako ośrodka eksperckiego jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Projekt skupia wokół siebie przedstawicieli gdańskiego środowiska administratywistów oraz specjalistów z innych ośrodków w Polsce i zagranicą.


Opinie prawne i ekspertyzy

 • Celem opinii i ekspertyzy prawnej jest przede wszystkim przedstawienie i uargumentowanie poglądów autora takiej opinii na temat problemów powstałych w związku ze stanowieniem, stosowaniem lub kontrolą przestrzegania prawa. Opinie i ekspertyzy prawne są niejednokrotnie wykorzystywane w celu wzmocnienia stanowiska, we wszelkich rodzajach postępowań prawnych. Służą też wstępnej ocenie ryzyka związanego z konkretnym zamiarem inwestycyjnym, bądź ocenie skutków prawnych przedsięwzięcia. Doświadczenie wskazuje, że opinie i ekspertyzy prawne są jednym z podstawowych instrumentów pozwalających na osiągnięcie sukcesu w postępowaniach o charakterze spornym. Kancelaria dysponuje znacznym dorobkiem w zakresie sporządzania opinii i ekspertyz.


Reprezentacja

 • Kancelaria oferuje swoim Klientom reprezentację w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. W imieniu mocodawców Kancelaria bierze udział w postępowaniach toczących się przed: organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto dochodzimy roszczeń przed sądami powszechnymi. Uczestniczymy także w mediacjach oraz prowadzimy negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego.


Szkolenia

 • Kancelaria w ramach świadczonych usług organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu poszczególnych działów prawa i postępowania administracyjnego, ustroju i organizacji administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia posiadają bogate doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy dydaktycznej w ośrodkach akademickich, połączonej z praktyką na rynku usług prawniczych.

Obsługa Prawna

Udział we wspólnych projektach

Kancelaria uczestniczy we wspólnych projektach eksperckich oraz wchodzi w skład zespołów badawczych. W ramach współpracy, w szczególnie skomplikowanych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, świadczymy pomoc prawną na rzecz: organów administracji publicznej, kancelarii prawnych, firm consultingowych oraz innych podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa.Współpraca

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi projektami oraz wydarzeniami z życia Kancelarii.
 • Dr hab. Tomasz Bąkowski prof. UG w składzie rady KSAP

  Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała prof.UG dr. hab. Tomasza Bąkowskiego w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zajmuje się kształceniem i przygotowaniem do służby publicznej urzędników służby cywilnej. Absolwenci KSAP zajmują wysokie stanowiska w administracji publicznej i tworzą elitę wykwalifikowanych urzędników w Polsce.  Kodeks urbanistyczno-budowlany

  Profesor Tomasz Bąkowski przedstawia krytyczne uwagi wobec projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ocenie zostają poddane podstawowe założenia ustawy, kwestie formalnoprawne oraz wpływ na branżę budowlaną.
  Przeczytaj Artykuł

  Wolność zabudowy

  Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja, pod redakcją profesora Tomasza Bąkowskiego, pt. "Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość". Koncepcja wolności zabudowy zostaje skonfrontowana z przepisami urbanistyczno-budowlanymi, prawa cywilnego i podstawowymi zasadami wynikającymi z Konstytucji. Autorzy poszczególnych rozdziałów analizując pojęcie wolności zabudowy, starali się określić jego granice i zastosowanie w praktyce.

Dowiedz się więcej