Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Sprawy administracyjne ze względu na charakter tej gałęzi prawa, wymagają szczególnego podejścia. Doświadczenie Prof. Bąkowskiego, nabyte podczas wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej połączonej z praktyką, pozwala spojrzeć na obsługę prawną z właściwej perspektywy. Autorska wizja funkcjonowania Kancelarii jako ośrodka eksperckiego jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Projekt skupia wokół siebie przedstawicieli gdańskiego środowiska administratywistów oraz specjalistów z innych ośrodków w Polsce i zagranicą.


Opinie prawne i ekspertyzy

  • Celem opinii i ekspertyzy prawnej jest przede wszystkim przedstawienie i uargumentowanie poglądów autora takiej opinii na temat problemów powstałych w związku ze stanowieniem, stosowaniem lub kontrolą przestrzegania prawa. Opinie i ekspertyzy prawne są niejednokrotnie wykorzystywane w celu wzmocnienia stanowiska, we wszelkich rodzajach postępowań prawnych. Służą też wstępnej ocenie ryzyka związanego z konkretnym zamiarem inwestycyjnym, bądź ocenie skutków prawnych przedsięwzięcia. Doświadczenie wskazuje, że opinie i ekspertyzy prawne są jednym z podstawowych instrumentów pozwalających na osiągnięcie sukcesu w postępowaniach o charakterze spornym. Kancelaria dysponuje znacznym dorobkiem w zakresie sporządzania opinii i ekspertyz.


Reprezentacja

  • Kancelaria oferuje swoim Klientom reprezentację w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. W imieniu mocodawców Kancelaria bierze udział w postępowaniach toczących się przed: organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto dochodzimy roszczeń przed sądami powszechnymi. Uczestniczymy także w mediacjach oraz prowadzimy negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego.


Szkolenia

  • Kancelaria w ramach świadczonych usług organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu poszczególnych działów prawa i postępowania administracyjnego, ustroju i organizacji administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia posiadają bogate doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy dydaktycznej w ośrodkach akademickich, połączonej z praktyką na rynku usług prawniczych.

Obsługa Prawna

Udział we wspólnych projektach

Kancelaria uczestniczy we wspólnych projektach eksperckich oraz wchodzi w skład zespołów badawczych. W ramach współpracy, w szczególnie skomplikowanych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, świadczymy pomoc prawną na rzecz: organów administracji publicznej, kancelarii prawnych, firm consultingowych oraz innych podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa.Współpraca